గుర్జారి

హస్తకళల దుకాణాలు
 08025501750
3ఎ/4, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, బి.డి.ఎ. శాపింగ్‌ కామ్ప్ల్యాక్స్, కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560034, Karnataka
ఇన్ బి.డి.ఎ. శాపింగ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Antiques: యేస్
Government approved: యేస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products: డ్రేస్ మటిరియల్స్, సాడిస్, బడ్ కవర్స్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Gurjari: Traditional handicrafts from Gujarat. Gurjari is a one-stop shop for Gujarati handicrafts that are sourced by the Government of Gujarat directly from the weavers, cloth dyers and artisans of Gujarat. There are clothes in traditional Gujarati style, table and bed linen, material by the yard, cushion covers, cloth folders, toys, furniture-like jhoolas and chairs and a wide range of artifacts. Sometimes you have to look around but it

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Indian Home Decor Handicrafts

Indian Home Decor Handicrafts are the leading Manufacturer of Home Decor Handicrafts Products.

We have a wide range of Wooden & Wrought Iron Handicrafts products like - Wrought Iron Wind Chimes, Wrought Iron Bells, Decorative Cycles, Decorative Motor Bikes, Wooden Statues. Wooden Elephant, Partition Screen, Candle Holder, Photo Frame, Incense Box etc.

URL - inhomedecor.wordpress.com

Buy these antique products today and give antique look to your Home and Office.

Call - 9997400177

Dear Sir,
We are manufacturer of marble handicraft product.
Please contact me for any enquire of handicrafts.

awaiting your response.

Regard:
Deepak Gupta
M-9719710790, 9837425825
Jagdamba Marble Handicrafts
www.facebook.com/jagdambamarblehandicrafts
www.craftslook.com
jagdamba2001@yahoo.co.in

The staff is very rude and incompetant.
It is a pity that such a nice store has such lazy and reckless staff.

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli Hosur Road