హెచ్3ఓ

బార్ & పబ్
 08025630202, 08025631212
శ్రీ నఁధీని ప్యాలేస్‌ హోటల్‌, 7, 2ఎన్.డి. ఫ్లోర్‌, 100 ఫీట్‌ రోడ్‌, కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బి బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560034, Karnataka
ఇన్ శ్రీ నఁధీని ప్యాలేస్‌ హోటల్‌
View Map

సేవలు

Stags Allowed: నో
Parking: వాలేట్
Amenities: బార్‌టేండర్
Entry: ఫ్రీ
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Koramangala 8th Block Vivek Nagar Kammana Halli Hosur Road