బీజ్ స్టే Owner Verified Listing

సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్లు
 08041153171, 08041691919
 09980930347
63, 2ఎన్.డి. ఎ క్రాస్‌, 17టీ.హెచ్. హెచ్ మేయిన్, కె.హెచ్.బి. కాలని, కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌ - 560095, Karnataka
నియర్‌ గణేశ్‌ టేమ్పల్‌
View Map

సేవలు

Type: లగ్జరి
Tariff Range: బిట్వీన్ ఆర్.ఎస్. 1501 ఎండ్ ఆర్.ఎస్. 2500

సమీక్షను వ్రాయండి

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.