ట్రిట్రోనిక్ సేల్స్‌ Owner Verified Listing

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 09880444530
బి7, రమనశ్రీ చైమ్బర్స్‌, 37, లేడి కరజోన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560001, Karnataka
ఇన్ రమనశ్రీ చైమ్బర్స్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: అదర్
Appliance: ఆడియో ఎండ్ విడియో సీస్టమ్స్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Accessories & Parts: నో
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Products Other: అయర్ కండిశనర్స్
Credit Cards Accepted: నో
Consumer Durables: యేస్
Authorized Repair Services Of: ఆల్ బ్రాండ్స్
Services: యేస్
Appliance: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ.
Appliance: సి.డి. ప్లేయర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మ్యూజిక్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌
Brands: ఎల్.జి., గాడ్‌రేజ్, స్యామ్సంగ్, దైకీన్, హిట్యాచి
Brands: అకై, బ్లూ స్టార్‌, కెరియర్ అయర్కోన్, దైన్య్క్ష్, దైవూ, ఎలేక్ట్రోలక్స్, ఫేడ్ఎర్స్ లాయడ్, ఫేజ్ఇయర్, జి హనజ్, గాడ్‌రేజ్, గోల్డ్ స్టార్‌, హేయర్, హిట్యాచి, హ్యుఁదై, కేల్వీనతోర్, కేన్స్తర్, లవీదా, ఎల్.జి., మీత్సుబీశి, ఓ జేనరల్, ఓనీదా, పెనాసోనిక్, స్యామ్సంగ్, సన్యో, సీమ్ఫని, టోశిబా, ట్రేన్, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Authorized Repair Services Of: వోల్టాస్, ఎల్.జి., స్యామ్సంగ్, ఓనీదా

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Frazer Town Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road
*ఈ పేజీలోని కంటెంట్ ధన్యవాదాలు యజమాని ద్వారా సమర్పించబడింది. AskLaila, లేదా ప్రదర్శించబడుతుంది సమాచారం యొక్క ప్రామాణికతను కోసం చేసిన వాదనలు బాధ్యులు ఉండదు.