ఎస్.డి.ఎమ్. హార్డ్‌వేర్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
 08025928257
 09945567631
50, మైసోర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌ - 560002, Karnataka
ఆపోజిట్‌ వేటరనరి హాస్పిటల్‌
View Map

సేవలు

Electrical: నో
Type: పైప్‌స్ ఎండ్ ఫిటింగ్స్
Products: జి.ఐ. పైప్‌స్, బాల్ వాల్స్
Hardware: యేస్
Repairs & Services: నో
Brands: హిండస్ట్యాన్, పేరివ్యారి, మార్వెల్
Products: బాథ్‌రూమ్ ఫిటింగ్స్, స్యానిట్యారి వ్యారి

సమీక్షను వ్రాయండి