అదీశ్వర్ ఎలేక్ట్రో వర్ల్డ్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08023134692, 08023134693
280/107, 19టీ.హెచ్. మేయిన్ రోడ్‌, రజజి నగర్‌ 1స్ట్రీట్ ఎన్ బ్లాక్‌, ఎన్IL - 560010, Karnataka
ఆపోజిట్‌ డియ్కోన్ హాస్పిటల్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: నో
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Brands: పిజన్, కైలశ్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, క్యామ్కోర్డేర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ఆడియో, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., స్ట్యాండ్‌బై లైట్, వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
IFB: చిమ్నీస్, డిశ్‌వాశర్, డ్రైఎర్స్, హాబ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Onkyo: 5.1 స్పీకర్ సిసటమ్, సి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్లోర్ స్ట్యాండింగ్ స్పీకర్స్
JVC: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, స్పీకర్స్, సబ్ వూఫర్
Products Other: కిచేన్ యూటేన్సిల్స్ ఎండ్ కుక్‌వెయర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్ సెట్
Philips: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్
Prestige: చిమ్ని, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, హెండ్ బ్లండర్, ఇండక్షన్ కుక్ టాప్స్, జూసర్, కిచేన్ టూల్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, పాప్ అప్‌ టోస్టర్, ప్రెశర్ కూకర్, సెండ్‌విచ్ టోస్టర్
Kenwood: స్పీకర్స్, సబ్ వూఫర్, విజుయల్ ఎండ్ న్యావిగ్యాశ్న్ సిసటమ్
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Preethi: డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, మిక్సర్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Orient: సీలింగ్ ఫ్యాన్, స్టెండ్ ఫ్యాన్స్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Godrej: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Brands: ఎక్వా గార్డ్, కేన్స్తర్, కేన్ట్ ఆర్.ఓ., కేన్ట్ అల్ట్రా, లైఫ్‌గార్డ్, లమినస్, ఫిలిప్స్, ప్యుర్ ఇట్, ఆర్.ఓ. వాటర్ పరిఫీర్ డీలర్స్, ఉశా, వీ గార్డ్
Haier: కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Toshiba: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ.
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Siemens: చిమ్నీస్, డిశ్‌వాశర్, డ్రైఎర్స్, ఫ్రీజర్స్, హాబ్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
LG: అయర్ పరిఫీర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సోలో మైక్రోవేవ్, స్టీమ్ వాశర్ డ్రీయేర్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశర్ డ్రీయేర్
Brands: అకై, బ్లూ స్టార్‌, గాడ్‌రేజ్, హేయర్, హిట్యాచి, హ్యుఁదై, కేల్వీనతోర్, కేన్స్తర్, ఎల్.జి., ఓ జేనరల్, ఓనీదా, పెనాసోనిక్, స్యామ్సంగ్, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Bajaj: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ ఫ్యాన్స్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్
Morphy Richards: చాపర్, కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, కెట్ల్, మిక్సర్ గ్రైండర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టి మేకర్, టోస్టర్
Sharp: అయర్ పరిఫీర్, కలర్ టేలివిజన్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, హెండ్ బ్లండర్, హెండ్ మిక్సర్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, పోర్ట్యాబ్ల్ ఫ్యాన్స్, సన౅కేర్, టేబల్ ఫ్యాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Sanyo: ఆడియో సీస్టమ్స్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఇలెక్ట్రిక్ ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, ఇమర్జేన్సి లైట్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హెండ్ బ్లండర్, హీట్ కోంవేర్టేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, రైస్ కూకర్, టోస్టర్, వేట్ గ్రైండర్

Other Branches of Adishwar Electro World

Near Sobha Apartment
Amrutha Halli, Bangalore
Near Deve Gowda Petrol Pump
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Big Bazaar
Banashankari 3rd Stage, Bangalore
Opposite Indian Institute Of Management Bangalore
Bannerghatta Road, Bangalore
Near Good Will Apartment
Chandra Layout, Bangalore
Beside Trident Hyundai Showroom
Garvebhavi Palya, Bangalore
Opposite Good Year English High School
HRBR Layout, Bangalore
Opposite IDBI Bank
HSR Layout, Bangalore
View All 27 Branches of Adishwar Electro World

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని అదీశ్వర్ ఎలేక్ట్రో వర్ల్డ్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mahalakshmi Layout Basaveshwara Nagar Seshadripuram Magadi Main Road