శర్మా ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 09845115651, 09343044611
22/2, సేప్పీఁగ్స్ రోడ్‌, శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌ - 560001, Karnataka
బిసైడ్‌ శ్రీ ఎకమ్బరేశ్వర ధర్మరాజ టేమ్పల్‌
View Map

సేవలు

Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: నో
Sony: సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, డి.వీ.డి. హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్
LG: డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Gandhi Nagar Raj Bhavan Road Prakash Nagar