మోబైల్ క్యు

ఎసి మరమ్మతులు & సేవలు
 08124403425
7, సుధర్సన్ కామ్ప్ల్యాక్స్, ఎమ్.డి.. హుస్సియ్న్ 1స్ట్రీట్ లేన్‌, రిచి స్ట్రీట్‌, మౌంట్‌ రోడ్‌, చేన్నయి - 600002, Tamil Nadu
నియర్‌ సఁథై సినేమా థియేటర్‌

సేవలు

cash, credit card
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Accessories & Parts: యేస్
Credit Cards Accepted: నో
Type: ఎ.ఎమ్.సి., డేటా రికవరి, డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Brands: ఏపల్-ఐఫోన్, బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, ఎల్.జి., నోకియా, సైమసంగ్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Authorized Repair Services Of: సైమసంగ్, ఓనిడా, పెనాసోనిక్, ఎల్.జి.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Guindy Mogapper West Choolai T.Nagar