నేత్ఫీరే

టెలికాం మరియు ఇంటర్నెట్ సేవా ప్రదాత
 08122151312, 07200050150
5-బి, కోలచి అమ్మన్‌ కోవిల్‌ స్ట్రీట్‌, కీలమ్పక్కమ్, ఊరపక్కమ్, చేన్నయి - 603201, Tamil Nadu
నియర్‌ ఊరపక్కమ్ రేల్వే స్టేశన్‌

సేవలు

cash, credit card
Credit Cards Accepted: నో
Brands: నీట్‌ఫర్
Services: ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ డేటా కార్డ్, ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ హోమ్, ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ ఆఫిస్, ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ వాయర్‌లేస్
Products & Services: ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ హోమ్, ఇంటర్‌నేట్ బ్రోడ్‌బ్యాండ్ కనేక్షన్ ఆఫిస్

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

the speed is always good.....,!
I have used their internet plan of 2 Mbps at INR 700 and I am loving it so far.
Very competitive and fast internet speeds.
good internet connection....,
internet services is best....
Good customer service.
I recommend to you to get their connection.
Very Nice Custom Support....,
Hello everyone, I would like to share my experience using Netfire broadband.
Net fire installation process was pretty fast.
అన్నీ చూపండి (58)

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Anna Nagar West Kamaraj Nagar Thiruvanmiyur East Coast Road