బుల్లజ్

పాదరక్షలు దుకాణాలు
 09840960938
శ్రి సై రామ్‌ కామ్ప్ల్యాక్స్, 100 ఫీట్‌ బై పాస్‌ రోడ్‌, విజయ్ నగర్‌, వేలచేరి, చేన్నయి - 600064, Tamil Nadu
నియర్‌ ఫూడ్ వర్ల్డ్‌

సేవలు

cash, credit card
Type: క్యాజుయల్, ఫార్మల్, స్పోర్ట్స్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: అడ్‌డేస్, బాటా , లీ కూపర్, లిబర్టి , నిక్ , పుమా , రేడ్ ట్యాప్, రీబాక్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

చూసిన వారు బుల్లజ్ కూడ చూసిన వారు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Guindy Alandur Adambakkam Adyar