> > Metro Furnishing

మేట్రో ఫర్నిశింగ్

ఫర్నిషింగ్ దుకాణాలు
 04994222831
బరకత్ చైమ్బర్స్‌, నేయక్స్ రోడ్‌, కసారగోద్ - 671121
ఆపోజిట్‌ కె.డి.సి. బ్యాంక్‌

సేవలు

cash
Stone Art: NA
Types: Carpets, Curtains
Credit Cards Accepted: No
Type Of Furnishing: Carpets & Rugs, Curtains & Draperies
Products: Bed Linen, Bath Linen, Table Linen, Bed Sheets, Bed Covers, Bath Towels, Napkins, Cushions, Pillows, Cushion Covers, Rugs, Floor Mats, Fancy Curtains

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

M.G. Road