> > Kharagpur Sub-Division Police Station

ఖడగ్‌పుర్ సబ్-డివిజన్ పోలిస్ స్టేషన్

పోలీస్
 03222255973
624, రేల్వే కాలని, సఁకోయా, ఖరగ్పుర్ - 721301
నియర్‌ దుర్గా మన్దిర్‌