ఫ్లోరీస్తా

పూల వ్యాపారులు
 082552456020,
5, ఆకాశ్ టావర్స్‌, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, చీలీమ్బి, మంగలౌర్ - 575006
ఆపోజిట్‌ స్కోదా శోరూమ్‌
చాట్ View Map

సేవలు

Events: యేస్
Home delivery: యేస్
24 Hour Home Delivery: యేస్
International Delivery: అఫ్రికా, అమేరికా, అసియా, ఆస్ట్ర్యాలియా ఎండ్ సౌథ్ పేసిఫిక్, యూరోప్, ఫేర్ ఈస్ట్, మిడల్ ఈస్ట్
Products: బలూన్స్, కేక్స్, చాకలేట్స్, ఫేఁగ్-శూ బ్యామ్బూస్, ప్లేట్డ్ ఫ్లావర్స్, టెడిస్, వర్చుయల్ ఫ్లావర్స్
Occasions: అనివర్సరి, బేస్ట్ విశస్, బర్థడే, కోండోలేన్క్, కాంగ్ర్యాచులేశన్స్, కోర్పరేట్, ఫేస్టివ్, ఫ్రేండ్‌శిప్ డే, గేట్ వేల్ సూన్, హౌస్ వార్మింగ్, ఐ ఏమ్ సౌరి, మదర్స్ డే, న్యూలి బోర్న్ గిఫ్ట్స్, పర్చేస్, థ్యాంక్ యూ, వ్యాలేంటైన్ డే, వేడింగ్
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, మాస్టర్‌కార్డ్, స్టార్‌, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Domestic Delivery: సేంటరల్ ఇండియా, ఈస్ట్ ఇండియా, లోకల్, నోర్థ్ ఇండియా, సౌథ్ ఇండియా, వేస్ట్ ఇండియా
cash, credit card

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Car Street Balmatta Konchady Bhavanthi Street
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.