ఫేస్ ఇవేంట్ ప్ల్యానర్స్

ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీస్
క్యాండ్ల్ గార్డేన్‌, కోదీయల్బైల్, మంగలౌర్ - 575003
నియర్‌ వూల్యాండ్స్ హోటల్‌
చాట్ View Map

సేవలు

Credit Cards Accepted: No
cash
Event Type: Birthday Parties, Commercial Event, Corporate Event, Marriage Contractor, Private Event, Road Show
Services: Stage Decorations, Conference And Exhibition Organizer
Type: Corporate, Kid's Parties, Launches, Personal, Weddings

సమీక్షను వ్రాయండి

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Balmatta Bhavanthi Street Pandeshwar Attavar
*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.