రాగ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ముఘ్లై

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్

ద్ రాజ్ పవిలియన్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, పూల్ అరియా, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
4.5
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
4.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing పాండురంగా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, థే, నన్-వేజ్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

గ్రీన్ అనియన్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

ఎ.ఎల్.-బక్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing రజజి నగర్‌ 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, బిర్‌యాని, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
4.0
Address of the listing బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

శివ్ సాగర్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

పలతే కోర్నర్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing సమ్పంగీరామ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
2.5
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
1.0
Address of the listing రజజి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్, నన్-వేజ్
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, వేజ్, యేస్

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

You might also like