మంచ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 7టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బన్‌జాలి, చైనిస్

ఓయే ఫూది

రెస్టారెంట్
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. 1స్ట్రీట్ స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

హోటల్‌ బెస్ట్ ఫూడ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. 1స్ట్రీట్ స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

కబాబ్ ప్యాలేస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

హోటల్‌ ఎ.ఎల్. సలామ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బోమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

అంజలి కేఫే

రెస్టారెంట్
Address of the listing జీవనభీమా నగర్‌, NIఎల్
Services provided by the listing యేస్, నో, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

జస్ట్ పంజాబి ఢబ

రెస్టారెంట్
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

బ్రీద్గేవే

రెస్టారెంట్
Address of the listing గుద్దదా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్

గ్రీన్ హౌస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing యేలహంకా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ట్యాండూరి

హోటల్‌ కింగ్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

పంజాబి మహక్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సఁథై నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

రహ్హమ్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

ఖానా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 6టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
Address of the listing రజజి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

వోగస్ ఫూడ్ కోర్ట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఏర్యాబియ్న్, చైనిస్

తంగరా ఇండో చైనిస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, చైనిస్
Address of the listing బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చ్యాట్,చైనిస్, వేజ్

You might also like