చైనిస్ హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ప్యాలేస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్, నన్-వేజ్

మామా జి

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి ఫేజ్‌ 1, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, చైనిస్

చైనిస్ ఫీస్ట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

చుంగ్ వహ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వ్యలికావల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

చుంగ్ వహ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మగది రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

సితారా

రెస్టారెంట్
Address of the listing రాజాజి నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, చైనిస్

సితారా

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, చైనిస్

కరి లీవ్స్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

తాజ్ దుర్బర్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, చైనిస్
1.5
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బి బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, చైనిస్

మోమో హుత్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, టిబేట్యాన్, నన్-వేజ్
Address of the listing బోమసాండ్రా ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, వేజ్, యేస్

సరకార్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బసావేశ్వారా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 చైనిస్, ఇన్డియన్‌
1.0
Address of the listing డోమ్లుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

చైనిస్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హేబ్బల్ కేమపాపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్, వేజ్
Address of the listing కోనేనా అగ్రహరా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Irish restaurant Israeli restaurant Chaat restaurant Cuban restaurant Polynesian restaurant Algerian restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop