మీంట్

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing రేస్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్

జైకస్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఏర్యాబియ్న్

లేబ్మేక్ష్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా,వై-ఫి జోన్, నో
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్

లబ్ మిక్స్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, లేబ్యానేస్, మల్టి-కూసిన్

లేబ్మేక్ష్

రెస్టారెంట్
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, గ్రిల్, లేబ్యానేస్

జఫ్రోం

రెస్టారెంట్
Address of the listing మున్నేకోల్లలు, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, వై-ఫి జోన్, యేస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్
4.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, గ్రీక్, ఇటాలియన్
3.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, లేబ్యానేస్

జో రేస్తో కేఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, నో

జైకస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, లేబ్యానేస్, మల్టి-కూసిన్

మసలా క్రాఫ్ట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్

శబేస్తన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోడి హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, ఏర్యాబియ్న్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, లేబ్యానేస్, నన్-వేజ్, యేస్

గ్రిల్ నేషన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇటాలియన్, లేబ్యానేస్
Address of the listing యేశ్వఁథ్పుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, గ్రీక్

ఫ్రేశ్‌మిను.కామ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Online Services
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Online Services
1.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో

You might also like