ఉస్ పిజా

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing కుండలా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

ఉస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, పిజా, నన్-వేజ్

ఉస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing సి.వీ రమన్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అమేరికన్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing హేబ్బల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫాస్ట్ ఫూడ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing హెచ్.ఆర్.బి.ఆర్. 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing రాజా రాజేశ్వరి నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మైన్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing నగవరా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 4టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా, పిజా

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హేజ్జాలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, పిజా, నన్-వేజ్

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, పిజా, నన్-వేజ్, సోదేక్షో

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing హోరమావు, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing యేలహంకా స్యాటలైట్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing సహకర నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 పిజా, నన్-వేజ్

అగ్ర శోధనలు

Catering for juice Awadhi catering American catering Egyptian catering Iranian cuisine catering Syrian catering

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop Bangalore లొ Restaurant