అంగీఠి

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing మ్యూజియమ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, పంజ్యాబి, ట్యాండూరి

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇన్డియన్‌, ముఘ్లై

మసలా రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing ఉత్తర హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, 111 చైనిస్, ఇన్డియన్‌

బే లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్
2.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 6టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్

రాయల్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
5.0
Address of the listing ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
3.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఏర్యాబియ్న్, చైనిస్
4.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కమర్శల్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
3.0
Address of the listing విక్టోరియా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 బిర్‌యాని, హ్య్దేరబది
2.0
Address of the listing ముఋగేశ్ పలయ, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, హ్య్దేరబది
1.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, ఇన్డియన్‌, ట్యాండూరి
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

లజీజ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 1స్ట్రీట్ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ముఘ్లై, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కేబబ్స్, ట్యాండూరి, నన్-వేజ్
Address of the listing కోదీగే హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, పూల్ అరియా, నో, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌
5.0
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop