సంఝా చూల్హా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

చిల్లి పేపర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్
2.5
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, దై, నన్-వేజ్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,యూరోపియన్,మల్టి-కూసిన్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

వోక్ విథ్ చుంగ్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సర్జాపుర్ రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

ఆశా ఫూడ్ క్యామ్ప్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

చుంగ్ వహ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 11 చైనిస్, నన్-వేజ్

లా సేస

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing సరజపుర్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

చుంగ్ వహ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

ద్ హర్బ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,ఇడలిస్ ఎండ్ డోజేస్
Address of the listing బేల్లన్దుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

పంజాబ్‌ ది శాన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బేల్లన్దుర్ ఆవుటర్ రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, పంజాబి

You might also like