కింగ్స్ పవిలియన్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing దోడ్డా బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

రాగ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, ముఘ్లై

అప్‌ బీట్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో, చైనిస్

స్పైస్ కరి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

మేంన్ల్యాండ్ చైనా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్
4.0
Address of the listing బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
1.0
Address of the listing కల్యాన్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా, యేస్, చైనిస్
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
3.5
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

గోకుల్ కుటీర

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
5.0
Address of the listing రామమూర్థి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా, నో, చైనిస్, జిసస్
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 1స్ట్రీట్ స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, నన్-వేజ్, యేస్
3.0
Address of the listing కల్యాణ్ నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

వాసుదేవ్ అదీగస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సుబన్నా పలయ, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌
1.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 1స్ట్రీట్ స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop