బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

మంగలౌర్‌ పర్ల్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మఁగలోరేయన్, సీఫూడ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్
3.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఏర్యాబియ్న్, చైనిస్
2.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని

తైపన్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

తీలియా

పూల వ్యాపారులు
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్

చుంగ్ వహ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

జైకస్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఏర్యాబియ్న్

మోరే

సూపర్మార్కెట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్
4.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, కేబబ్స్

పీసతా హౌస్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, హ్య్దేరబది

కె.ఎఫ్.సి.

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అమేరికన్, బర్గర్స్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

హంగ్రి హాగ్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, నో

మేగమర్త్

గార్మెంట్ దుకాణాలు
5.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Womens Garment Shop,Sunglasses Dealers
1.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
5.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Maternity Nursing Home,Children Nursing Home
3.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop