సజేచ్వన్ కోర్ట్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

కేఫే మసలా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

మేమోరీస్ ఆఫ్ చైనా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, సౌథ్ ఈస్టర్న్

రమ్ నామ్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్, దై

శివ్ సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి బజార్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

రాయల్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బనశంకరి 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 చైనిస్, దై, నన్-వేజ్

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రైస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్
4.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

కబాబ్ మెజిక్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్

లి రాక్ కేఫే పబ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

శంఘై నూన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రజజి నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, చైనిస్, నన్-వేజ్
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్
4.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

1947 రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బనశంకరి 3ఆర్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-cuisine Restaurant,North Indian Restaurant

బి.టీ.డి.టీ.

కాఫీ షాప్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్ , యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

అరోమ్యాస్ ఆఫ్ చైనా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, నన్-వేజ్, నో

You might also like