బాడి ఎండ్ సోల్

వ్యాయామశాల
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రేస్ చేంజింగ్ రూమ్, హిప్ హాప్, బేలి డాన్సింగ్

లైవ్ లవ్ సాలసా

నృత్య తరగతులు
4.5
Address of the listing హేబ్బల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జుమ్బా, ఫ్రీ స్టైల్, మేరేఁగుయే
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, కఠక్, ఫోక్ డ్యాన్స్
3.5
Address of the listing ప్యాలేస్‌ క్రాస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జివ్, వ్యాల్ట్జ్, ఫోక్స్ట్రోట్

స్ముకృఠి కలమఁద్రి

ఇన్స్టిట్యూట్స్
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. టీ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, వాయలిన్, కిబోర్డ్
Address of the listing సహకర నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కంటేమ్పరరి, జ్యాజ్, సాలసా, హిప్ హాప్, ఫ్రీస్టీల్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కంటేమ్పరరి, జ్యాజ్, సాలసా, హిప్ హాప్, ఫ్రీస్టీల్
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కంటేమ్పరరి, జ్యాజ్, సాలసా, హిప్ హాప్, బాలీవూడ్
Address of the listing యేలహంకా న్యూ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కంటేమ్పరరి, జ్యాజ్, సాలసా, హిప్ హాప్, బ్యాలట్

ద్ పేర్ఫోర్మేర్జ్

నృత్య తరగతులు
Address of the listing హేబ్బల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బాలీవూడ్,కంటేమ్పరరి,హిప్ హాప్,ఫోక్ డ్యాన్స్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,రోవింగ్ మశిన్స్

కీదజ్ ఎన్ బ్రైనజ్

శిక్షణ కేంద్రాలు
5.0
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, స్ప్యానిశ్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
4.5
Address of the listing జయా నగర్‌ 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,స్టేపర్స్

స్టుడియో మ్యావేరిక్

నృత్య తరగతులు
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. లేయావుట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing జుమ్బా, బాలీవూడ్, భరతనత్యమ్, సాలసా, బేలి డ్యాన్స్

మువ్ ఎన్ గ్రూవ్

నృత్య తరగతులు
5.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హిప్ హాప్,ఫ్రీస్టీల్,సాలసా,ఫోక్ డ్యాన్స్,క్లాసికల్

కీదజ్ ఎన్ బ్రైనజ్

శిక్షణ కేంద్రాలు
Address of the listing విజ్ఞానా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, కార్నాటిక్ వోకల్, గిటార్
Address of the listing సహకర నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హిప్ హాప్, సాలసా, బాలీవూడ్ డ్యాన్స్

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
5.0
Address of the listing సహకర నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జివ్, చా చా చా, మేరేఁగుయే

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
5.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జివ్, జ్యాజ్, చా చా చా
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇంస్ట్రూమేంట్,వోకల్, వాయలిన్, ట్యాబ్లా, ఫ్లుట్

అగ్ర శోధనలు

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mrs. smita shastris dance classes Irishs dance classes

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Music Class