డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫాస్ట్ ఫూడ్, పాస్తా

రాగ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, ముఘ్లై

క్లేటోపియా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurants With WI-FI Zone,Burgers Restaurant

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

సమర్కఁద్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్

నక్శత్ర

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
3.0
Address of the listing స్ట్రీట్. జాన్స్ చర్చ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్

లైమ్ లైట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant
5.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ప్యాన్‌ అసియన్
2.0
Address of the listing ముఋగేశ్ పలయ, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, బిర్‌యాని, హ్య్దేరబది
5.0
Address of the listing కోక్స్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
2.5
Address of the listing జీవనభీమా నగర్‌, NIఎల్
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

ద్ గ్రిల్ హౌస్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, 1 కాంటినేంటల్, గ్రిల్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 ఇన్డియన్‌
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing ఇందీరా నగర్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్
2.5
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇరని, మల్టి-కూసిన్

టచ్ డినర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్

You might also like