న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
1.0
Address of the listing మదీవాలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, కేరలిట్

కబాబ్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, బిర్‌యాని, చైనిస్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

విజయా కేఫే

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైస్, నో, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

Kamat Hotel

Restaurant
Address of the listing Gandhi Nagar, Bangalore
Services provided by the listing North Indian, South Indian, Veg

ఫానూస్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, మల్టి-కూసిన్

నిసర్గ గార్డన్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

కామథ్ కేఫే

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

బే లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, మల్టి-కూసిన్

కామథ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మల్టి-కూసిన్

నమ్మురా హోటల్‌

క్యాటరింగ్ సేవలు
1.0
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వేజ్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌ ఫూడ్ కేటరింగ్

శ్రి సున్దర్ లోజ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing చీకపేత్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్
1.5
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, మల్టి-కూసిన్

శ్రీ కృష్ణా క్యాఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

కోయలా రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మల్టి-కూసిన్

Jowar Bhakry

Restaurant
Address of the listing Gandhi Nagar, Bangalore
Services provided by the listing South Indian, Veg, Sodexo
1.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop