హల్లీమనే

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

కాతి జోన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, యేస్, ఫాస్ట్ ఫూడ్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్

మస్త్ కలందర్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మల్టి-కూసిన్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 పిజా, నన్-వేజ్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్

ఉస్ పిజా

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing కుండలా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్

ఉస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing హేబ్బల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫాస్ట్ ఫూడ్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మల్టి-కూసిన్

ఫైర్ చాయిస్

సూపర్మార్కెట్
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్

ద్ పంజాబి రసోయి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, మల్టి-కూసిన్

ఎ.యు. బన్ పేన్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, అమేరికన్, నన్-వేజ్, సోదేక్షో

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఆర్.టీ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 పిజా, నన్-వేజ్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్

You might also like