పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్

సంఝా చూల్హా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

చిల్లి పేపర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

కబాబ్ మెజిక్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌, కేబబ్స్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,యూరోపియన్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్

పూర్వి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కె.ఆర్ పురమ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్

సాగర్ ఫాస్ట్ ఫూడ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్,మల్టి-కూసిన్, వేజ్
3.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
4.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌
2.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మైన్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్

కోకనట్ గ్రోవ్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి రీంగ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చేట్టీనద్, కేరలిట్
5.0
Address of the listing మహాదేవపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, వై-ఫి జోన్, నో, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, మల్టి-కూసిన్

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop