ఎమ్.ఎన్. హాస్పిటల్ ఎండ్ రిసర్చ్ సేన్టర్‌ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing పవనపురి, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

స్బామి ప్యాథాలజి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మోడర్న్‌ మార్కేట్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్, నో

స్కై లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

గంగా ప్యాథాలజి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing ఆదర్శ్‌ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

వికాస్ అల్ట్ర్యాసౌండ్ ఎండ్ ఎకో

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్
5.0
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

గేట్ వేల్ లబ్ & డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing బికనేర్‌-జి.పి.ఓ., బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

గట్టాని లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్, నో
Address of the listing పి.బి.ఎమ్. హాస్పిటల్‌ రోడ్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

ఆకాశ్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing లల్గరహ్ రోడ్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing నో, యేస్

రేలవే హాస్పిటల్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing లల్గరహ్ రోడ్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

రోగ్ నిదాన్ లబ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing అమ్బేద్కర్‌ సర్కల్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing నో, యేస్
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

భార్గవ డాయెగ్నాస్టిక్ ఎండ్ రిసర్చ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

జె.ఎమ్. ల్యాబ్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing అమర్‌ సింఘ్‌ పురా, బికనేర్‌
Services provided by the listing నో, యేస్

పి.బి.ఎమ్. హాస్పిటల్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing అమ్బేద్కర్‌ సర్కల్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

సుగ్నీదేవి జసరాజ్ బైద్ హాస్పిటల్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing గుజ్జర్ మోహల్లా, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్, నో
Address of the listing గఁగశహర్ రోడ్‌, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్

మోడర్న్ ఎక్స్-రే

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing స్యాడల్ కాలని, బికనేర్‌
Services provided by the listing యేస్, నో

Aditya Lab

Labs & Diagnostic Centre
Address of the listing Bikaner-GPO, Bikaner
Services provided by the listing Labs & Diagnostic Centre

You might also like