సబ్‌వే

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing రోయాపేట్టాహ్, చేన్నయి
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫేస్ట్ ఫూడ్

ఎకో నట్ ఫూడ్ శాప్

పానీయం దుకాణాలు
5.0
Address of the listing బేసంత్ నగర్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

శ్రీరామ్ స్న్యాక్స్

పానీయం దుకాణాలు
4.0
Address of the listing పల్లావరమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

సై స్న్యాక్స్ బార్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing మైలాపూర్, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

ఎ.బి.సి. స్న్యాక్స్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing రోయాపురమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

స్ట్యాన్లి టి శాప్

పానీయం దుకాణాలు
4.0
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

ఎ.ఎల్. హుద్దా కూల్ బార్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Cool Drinks Shops,Cool Drinks Stalls

ప్రియమ్ టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
4.0
Address of the listing నన్దనమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

వినర్స్ స్న్యాక్స్

పానీయం దుకాణాలు
3.0
Address of the listing సోవ్కార్పేట్, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

విగ్నేశ్వరా టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

థంగమ్ టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing సోవ్కార్పేట్, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

రాహి టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing మన్నడి, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

కోర్నర్ టి సేన్టర్‌

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing నుంగమబక్కమ్, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

కోర్నర్ టి శాప్

పానీయం దుకాణాలు
2.0
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Cold Drink Stalls,Cool Drinks Shops,Tea Shops
Address of the listing వేపేరి, చేన్నయి
Services provided by the listing యేస్

సబరి కేఫే

పానీయం దుకాణాలు
3.0
Address of the listing మైలాపూర్, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops
5.0
Address of the listing కోదునగైయుర్, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

విగ్నేశ్ కూల్బార్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Coca Cola Shops,Coca Cola Stalls,Pepsi Shops

నారాయనా టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Tea Shops,Tea Stalls

వసఁథమ్ టి స్టాల్

పానీయం దుకాణాలు
Address of the listing ప్యార్రిస్‌, చేన్నయి
Services provided by the listing Beverage Shops

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Tea stalls Tea shops Soft drink stalls Cold drink stalls Cold drinks shops Coca cola stalls