ఓమకార్ ఎక్స్-రే క్లినిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

నాయక్ డాయెగ్నాస్టిక్ ల్యాబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing ఓల్డ్ గోవా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ధుమేస్ క్లినిక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. రైకర్ ప్యాథాలజి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సేంటరల్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ఫోంసేక్యాస్ ప్యాథాలజి లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్
4.0
Address of the listing పోర్వోరీమ్, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. దల్వీస్ ఇమేజింగ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

డాక్టర్. డికస్తా డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing వాస్కో-డి.ఎ.-గామా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

వాక్స్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing బీచోలీమ్ సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

హెల్థ్ కేయర్ సేన్టర్‌ ల్యాబ్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సేంటరల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

వ్యాద్య డాయెగ్నాస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

దీరోకేర్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

మారగాయో ఇమేజింగ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

సంచిత్ చికిత్సాలయ్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing కనకోనా సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

తోశస్ డాయెగ్నాస్టిక్ లేబోరేటరీస్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మీరమర్, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

మోడర్న్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మర్గయో హో, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

కార్డోసో క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

మెడికెర్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Hiv testing centres Holter monitoring Horizontal mri scan centres Horizontal mri scan labs Hormone testing centres Hscrp c reactive protein testing centres

ఇది కూడ చూడు

Goa లొ Pharmacy Goa లొ Medical Supplies & Equipment Dealers Goa లొ Doctor