శుశృశలేయా డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

నాయక్ డాయెగ్నాస్టిక్ ల్యాబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing ఓల్డ్ గోవా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. గౌరీస్ అల్ట్ర్యాసౌండ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్

సంచిత్ చికిత్సాలయ్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing కనకోనా సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

వాక్స్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing బీచోలీమ్ సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

అమేయ్ ఎక్సరే సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో
4.0
Address of the listing పోర్వోరీమ్, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. కార్డోసో క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్

వ్యాద్య డాయెగ్నాస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

కారినో న్యాశనల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing ఫతోర్దా సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

అశ్విని ప్యాథాలజి సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. భోబే ప్యాథాలజి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing అగస్సైమ్, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సిటి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

లబ్ ప్లస్ క్లినిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ఫోంసేక్యాస్ ప్యాథాలజి లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

గోవా డాయెగ్నాస్టిక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

సీదద్స్ ప్యాదోలోగిక్యాల్ లబరోతోరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing వాస్కో-డి.ఎ.-గామా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సేంటరల్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ధుమేస్ క్లినిక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సేంటరల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

You might also like