సేంటరల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

డాక్టర్. దల్వీస్ ఇమేజింగ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

పిరామల్ డాయెగ్నాస్టిక్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing యేస్

సీదద్స్ ప్యాదోలోగిక్యాల్ లబరోతోరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing వాస్కో-డి.ఎ.-గామా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

కారినో న్యాశనల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing ఫతోర్దా సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

కార్డోసో క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. రైకర్ ప్యాథాలజి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

హెల్థ్ చేక్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

అతుల్స్ క్లినికల్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ధుమేస్ క్లినిక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

పఠోలబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

ప్యానజిమ్ అల్ట్ర్యాసౌండ్ క్లినిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

నాయక్ డాయెగ్నాస్టిక్ ల్యాబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing ఓల్డ్ గోవా, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

దీరోకేర్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్
4.0
Address of the listing అఁజునా సో, గోవా
Services provided by the listing ఓర్దోపేడిక్స్,ఓఫ్ద్యాల్మోలోగి,డేన్టిస్ట్రి
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing గీనేకోలోగి, యేస్
5.0
Address of the listing కంకోలిమ్ సో, గోవా
Services provided by the listing గీనేకోలోగి,కార్డియ్లోగి,అరోలోగి,ఈ.ఎన్.టీ.
5.0
Address of the listing కోర్లిమ్ ఐ.ఈ. సో, గోవా
Services provided by the listing ప్యాథాలజి, అరోలోగి, జేనరల్ మేడిసిన్, యేస్
Address of the listing ఉస్గయో ఎద్సో, గోవా
Services provided by the listing డేర్మ్యాటోలోగి,గీనేకోలోగి,ఓర్దోపేడిక్,ఈ.ఎన్.టీ.
Address of the listing బీచోలీమ్ సో, గోవా
Services provided by the listing డేంటల్,డేర్మ్యాటోలోగి,గీనేకోలోగి,పిడియ్ట్రిక్స్

You might also like