శుశృశలేయా డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

సేంటరల్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

రఘువంశి డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing యేస్

డాక్టర్. రావ్స్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
2.5
Address of the listing మపూసా, గోవా
Services provided by the listing యేస్

ఫోంసేక్యాస్ ప్యాథాలజి లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

సంచిత్ చికిత్సాలయ్ లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing కనకోనా సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

గోవా డాయెగ్నాస్టిక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

హెల్థ్ చేక్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

మోడర్న్ క్లినికల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మర్గయో హో, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. రైకర్ ప్యాథాలజి లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. రఘువంశిస్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పనాజి హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing యేస్

శ్రి సై పథోం లబ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing సన్క్లీమ్ సో, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో
4.0
Address of the listing పోర్వోరీమ్, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

హెల్థ్ కేయర్ సేన్టర్‌ ల్యాబ్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing మర్గయో హెచ్.ఓ., గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

డాక్టర్. గౌరీస్ అల్ట్ర్యాసౌండ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing మర్గయోం, గోవా
Services provided by the listing యేస్

ఆశిర్వాద్ ప్యాదోలోగిక్యాల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోర్వోరీమ్, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్
5.0
Address of the listing వాస్కో-డి.ఎ.-గామా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

వ్యాద్య డాయెగ్నాస్టిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing పోండా, గోవా
Services provided by the listing యేస్, నో

దీరోకేర్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing పనాజి మార్కేట్‌, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

లవఁదేస్ ప్యాదోలోగిక్యాల్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.5
Address of the listing అల్తీన్హో, గోవా
Services provided by the listing నో, యేస్

You might also like