కుయద్రా మేడికల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
2.5
Address of the listing హజరా రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

వేల్కిన్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing గరీయా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

రిలాయంస్ డాయెగ్నాస్టిక్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
1.0
Address of the listing సాల్ట్ లేక్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

అపోలో క్లినిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing తారతలా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్
Address of the listing గరీయహత్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

మేదీనోవా డాయెగ్నాస్టిక్ సర్విస్ లిమిటెడ్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing రబీన్ద్ర సరోవర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

ఎస్.ఆర్.ఎల్. ర్యాన్బ్యాక్సి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing పార్క్‌ స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

స్వస్తిక్ మెడికెర్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing తిలజలా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

ఋతిక్ నర్సింగ్ హోమ్

నర్సింగ్ హోమ్స్
Address of the listing ఎ.జె.సి. బోస్‌ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, యేస్

అశోక్ లేబోరేటరి

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.0
Address of the listing జోధ్‌పుర్‌ పార్క్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

దిస్మ్ అల్ట్ర్యాసౌండ్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing దమ్‌ దమ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, యేస్

మెడిక్యోర్ డాయెగ్నాస్టిక్స్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
Address of the listing న్యూ అలీపోరే, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

నోర్థ్ బ్యాంక్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing హౌడా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

బాయో సీతల్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing క్యామక్ స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

మా దుర్గా డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
5.0
Address of the listing కంకుర్గాచి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

ఋతిక్ డాయెగ్నాస్టిక్ సేన్టర్‌

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
2.0
Address of the listing ఇంటలి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్
Address of the listing అలీపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

కోలకాతా నర్సింగ్ హోమ్

నర్సింగ్ హోమ్స్
Address of the listing రజరహట్ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

జి.ఎల్. పోలీక్లినిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
4.0
Address of the listing కమరహాటి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, నో

ఈస్టర్న్ డాయెగ్నాస్టిక్

ల్యాబ్స్ & డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్
3.5
Address of the listing పార్క్‌ స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Natal astrology 128 slice ct scan centres 2d sonography centres 3 telsa mri centres 32 channel mri scanning centres 3d multi slice ct scan centres

ఇది కూడ చూడు

Kolkata లొ Pharmacy Kolkata లొ Medical Supplies & Equipment Dealers Kolkata లొ Doctor