అరుణ్ థియేటర్

సినిమా థియేటర్
Address of the listing థలయరి స్ట్రీట్‌, పత్తుక్కోత్తై
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., నో

అరుణ్ ఎ/సి

సినిమా థియేటర్
Address of the listing పన్నవేయల్ రోడ్‌, పత్తుక్కోత్తై
Services provided by the listing Movie Theatre

రాజమని కలేయరఁగమ్

సినిమా థియేటర్
Address of the listing ఠఁగవేల్ నగర్‌, పత్తుక్కోత్తై
Services provided by the listing Movie Theatre

మురుగైయా కలేయరఁగమ్

సినిమా థియేటర్
Address of the listing కసఁగులమ్, పత్తుక్కోత్తై
Services provided by the listing Movie Theatre

You might also like