Sofosh

Maher Ashram

Orphanage, Vadgaon Sheri

Mahila Bal Kalyan

Orphanage, Camp

Bharatiya Samaj Seva Kendra

Adoption Agency, North Main Road

Preet Mandir

Orphanage, Kalyani Nagar

Anjuman-E-Islam Peer Mohammad Girls Orph...

Orphanage, Bund Garden Road