Rayat Shikshan Sanstha
Medium: Marathi Gender: Co-ed