Crystal Castle, J.P Nagar 5th Phase, Bangalore

Category: Restaurant

Phone:  (080) 49008600

Address:   294/10, 24th Main, J.P Nagar 5th Phase, Bangalore- 560078, Karnataka

Landmark:  Near Prasidhi Dosa Camp