ડિઝાઇન કેફે Owner Verified Listing

Interior Designers & Decorators
 08068065000
ડિઝાઇન કેફે ઇક્સ્પિરિયન્સ સેન્ટર, 39, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, શાંથલા નગર, સ્ટ્રીટ માર્ક્સ રોડ, અશોક-નગર, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
એબોવ કોસીસ રેસ્ટ્રોંટ, એમ.જી. રોડ

Services

cash, credit card
Turnkey Contractors - Authorised ,  Turnkey Contractors - Manufacturer ,  Turnkey Contractors - Service
Business:
Best Interior Designers in Bangalore, Modular Kitchen Designers
Products: Wooden Flooring, PVC Flooring
Interior Decorator: Yes
Interior Designer: Yes
Type: Residential
Kitchen Types: Wooden, Steel
Decorator Services: False Ceiling, Partitions, Blinds & curtains, Wallpaper, Wood work & furniture, Flooring & tiles, Bathroom Fittings, Carpet Tiles, Turnkey Projects
Type: Italian, French, Indian, European
Credit Cards Accepted: American Express, MasterCard, Visa

Write Review

Interior Designers & Decorators nearby ડિઝાઇન કેફે

Nearby Locality Guides

Gandhi Nagar Ashok Nagar
*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.