મહાલક્ષ્મી મેટલ્સ

Electronics and Home Appliance Stores
 08026630506, 08041210221
 09900262630
76, 27ટી.એચ. એ ક્રોસ, જયા નગર 4ટી.એચ. બ્લોક, બૈંગલોર - 560011, Karnataka
ઓપોજિટ જયા નગર 4ટી.એચ. બ્લોક વોટર ટેંક
View Map

Services

cash, credit card
Juice Extractor - ડીલર્સ/રેટેલેર્સ/રેસલર્સ
Business:
ઇલેક્ટ્રિક જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર્સ
Products: કિચેન એપ્લિયંક
Accessories & Parts: નો
Credit Cards Accepted: નો
Brands: પ્લેટિનિ, પિજન
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, ચિમ્નીસ, કોફી મેકર, કુકટોપ, ઇલેક્ટ્રિક ટી મેકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ઇંડક્શન કૂકર, આયરન્સ ડ્રાઈ એંડ સ્ટીમ, જે.એમ.જી.એસ. એંડ જૂસર્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, પ્રેશર કૂકર, રૂમ હીટર, ટોસ્ટર્સ પોપ અપ એંડ સેંડવિચ, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Prestige: ચિમ્ની, કોફી મેકર, ડ્રાઈ આયરન, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, ઇંડક્શન કુક ટોપ્સ, જૂસર, કિચેન ટૂલ્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, નન સ્ટિક કુકવેયર, પોપ અપ ટોસ્ટર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Butterfly: કુકવેયર સેટ, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, કિચેન સિંક, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર, ટેબલ ટોપ ગ્રાઇંડર
Preethi: કોફી મેકર, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Products Other: ગીજર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, જૂસર, ટોસ્ટર, આયરન બોક્સ, સ્ટેંડ મિક્સર, ચોપર, કોફી મેકર, રાઇસ કૂકર
Philips: કોફી મેકર, ઇલેક્ટ્રિક રાઇસ કૂકર, ફૂડ પ્રોસેસર, ગ્રીલ્લેર, જૂસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, સેંડવિચ મેકર, ટોસ્ટર
Kenstar: જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રાઇસ કૂકર, ટોસ્ટર, વાટર ડિસ્પેન્સેર
Maharaja Whiteline: ફૂડ પ્રોસેસર, હેંડ બ્લંડર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, રાઇસ કૂકર, ટોસ્ટર, વેટ ગ્રાઇંડર

Write Review

You might also like