બ્લિમી

Restaurant
 08022086777,
1 એમ.જી. રોડ મોલ, 1/2, 5ટી.એચ. ફ્લોર, સ્વામી વિવેકાનંદ રોડ, ટ્રિનિટી સર્કલ, બૈંગલોર - 560008, Karnataka
ઇન 1 એમ.જી. રોડ મોલ

Services

cash, food coupon, credit card
Catering: નો
Home Delivery Radius: એન/એ
Home Delivery: નો
Amenities: નોટ અવૈલેબલ
Valet Parking: નો
Alcohol: યેસ
Cuisine: આઇરિશ
Home Delivery Call: એન/એ
Veg/Non-Veg: નન-વેજ
Food coupons accepted: નો
Credit Cards Accepted: યેસ
AC,Non AC: એ.સી.

Review

*Content on this page is crowdsourced. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.