> > Hotel Lalji

હોટેલ લાલજી

Hotel
 015212526570
બિકનેર રેલ્વે સ્ટેશન ક્રોસ, સ્ટેશન રોડ, બિકનેર - 334001
નિયર બિકનેર રેલ્વે સ્ટેશન

Services

Tariff: રુપીસ 1001 ટુ રુપીસ 2000
Checkout: 24 આવર્સ

Write Review

User Reviews

Best hotel for the night staying and meals.
Best hotel for staying and meals.

You might also like