શ્રી ઇંટિરિયર્સ Owner Verified Listing

Interior Designers & Decorators
 04432548742, 04426207357
 09940167206
2/1, ઓ બ્લોક, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, ગણપથિ કોલની, અન્ના નગર ઈસ્ટ, ચેન્નઈ - 600102, Tamil Nadu
નિયર ઈ.બી. ઓફિસ

Services

Products: વૂડેન ફ્લૂરિંગ
Interior Decorator: યેસ
Interior Designer: નો
Decorator Services: બાથરૂમ ફિટિંગ્સ, બ્લાઇંડ્સ એંડ કર્ટેન્સ, ફેલસી સીલિંગ, ફ્લૂરિંગ એંડ ટાઇલ્સ, પાર્ટિશન્સ, વોલ્પેપર, વૂડ વર્ક એંડ ફર્નિચર

Business Description

Shree Interior Decorators is one of the leading interior decorators in Eastern India. It has a team of extremely talented & meticulous designers. The company is essentially a design consultant, specialised in interior and exterior decoration work, implementing various projects on turnkey basis. It has to its credit numerous industrial and housing projects, which reflect it's artistic touch and accuracy.

Write Review

User Reviews

or Shree Interiors, Anna Nagar East, Chennai
Your Reviews for Shree Interiors, Anna Nagar East, Chennai

super pakka beauti ever green brzee company

You might also like

*Content on this page has been submitted by the listing owner. AskLaila will not be liable for any claims made, or for the authenticity of the information displayed.