રીચ એકેડેમી

Entrance Exam Training Institutes
 04443851888
 09500029377, 09500105555
10/1044, 1સ્ટ્રીટ ફ્લોર, પરી સલાઇ, મોગપ્પૈર ઈસ્ટ, ચેન્નઈ - 600037, Tamil Nadu
ઓપોજિટ ઇંડિયન ઓવર્સીસ બેંક

Services

cash
Course Other: NA
Languages: English
Credit Cards Accepted: No
Segment: Foreign Language
Test: AIEEE, IIT-JEE, JEE, MAT, MBBS, Medicine, NTSE, TANCET
Services: Aptitude Counseling, Attitude Counseling, Communication Skills, Personality Development
Other Services: Aptitude Testing, Career Counseling, College & University Selection - Counseling, Interview Preparation, Test Preparation & Coaching

Write Review

You might also like