મિલન સ્ટીલ

Electronics and Home Appliance Stores
 02227898280, 02227662761
 09324362054
એફ.-2, આદિત્ય અપાર્ટ્મેંટ, 15, વાશી સેક્ટર 9, નવીમુંબઈ - 400732, Maharashtra
નિયર સબરી હોટલ
View Map

Services

Products: કિચેન
Accessories & Parts: યેસ
Brands: વિનોદ, નિર્લપ
Consumer Durables: નો
Services: યેસ
Bajaj: ફૂડ પ્રોસેસર, જે.એમ.જી.એસ. એંડ જૂસર્સ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Products Other: સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સરકરેસ, ફૂડ પ્રોસેસર, મિક્સર ગ્રાઇંડર્સ, જૂસર, બ્લેંડર

Write Review

User Reviews

Nice shop, you can buy all varieties in this shop.
It provides a QUALITY service and Quality products at TOOO LOW Prices than Vijay sales, Reliance digital or Kohinoor or any BIG Market giants.....

You might also like