> > Sphyre Bar

ಸ್ಫ್ಯ್ರೆ ಬಾರ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08066604545
 09901063467
ದೆ ಗೆಟ್‌ವೆ ಹೋಟಲ್‌, 66, ಲಾಬಿ ಲೆವಲ್, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560025, Karnataka
ಇನ್ ದೆ ಗೆಟ್‌ವೆ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ಯೆಸ್
Parking: ವಾಲೆಟ್
Entry: ಕವರ್
Amenities: ಡಿ.ಜೆ., ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಲಾಊಂಜ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಸ್ಫ್ಯ್ರೆ ಬಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನರ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town Infantry Road Vivek Nagar Austin Town