ಗಟ್ಟಾನಿ ಲಬ್

ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
 015212521322
ಡಿಯ್ಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆನ್ಟರ್‌, ಸ್ಯಾಡಲ್ ಕಾಲನಿ, ಬಿಕನೆರ್‌ - 334001
ನಿಯರ್‌ ಸ್ಯಾಡಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಸ್ಕೂಲ್‌

ಸೇವೆಗಳು

X-Ray: ಯೆಸ್
Blood Tests: ನೋ
Scan: ಯೆಸ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Bikaner-GPO Bada Bazaar Phar Bazaar KEM Road