> > Saradha Realty India Limited

ಸಡಾಂಧ ರಿಯಲ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ದೆರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವೆಲಪರ್ಸ್
 3326704585
ಕಲಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌, ದೋಮ್ಜುರ್, ದಕ್ಷಿಣ್ ಝಪರ್ದಹಾ - 711405
ನಿಯರ್‌ ಸ್ಟೆಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ