> > Dr. Anil Mehndiratta

ಡಾಕ್ಟರ್. ಅನಿಲ್ ಮೆಹಂದೀರತ್ತಾ

ಡಾಕ್ಟರ್
 08322516569
 09823017806
ಎಫ್-7, ಸಪನಾ ಟೆರ್ಯಾಕ್ಸ್, ವಾಸ್ಕೋ-ಡಿ.ಎ.-ಗಾಮಾ, ಗೋವಾ - 403802
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ವತಂತರಾ ಪಾಥ್

ಸೇವೆಗಳು

Not Practicing: ನೋ
Specialization: ಜೆನರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್
Clinic: ಕ್ರಿಶನಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್
Specialization Other: ನೋ
Veterinarian: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

helpful and reasonable fee